Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Tietosuojaselosteen laatimispäivä 30.7.2022

Rekisterinpitäjä
Jalkahoito JalkaSi
Y-tunnus 3289309-3
Hallituskatu 22, Citykäytävä
33200 Tampere

Rekisterin vastuuhenkilö ja yhteystiedot
Päivi Sikiö, 040 825 1865, info@jalkasi.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Päivi Sikiö, 040 825 1865, p.sikio@luukku.com

Rekisterin nimi
Jalkahoito JalkaSi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
Ajanvarauksen yhteydessä henkilötietojen keräyksen käyttötarkoituksena on asiakkaan ajanvaraukseen vaadittavien tietojen rekisteröinti ja palvelujen tarjoamisen helpottaminen ja asiakaskontaktien ylläpitäminen. Asiakkaan tiedot rekisteröidään Valviran hyväksymään sähköiseen Vello-ajanvarausjärjestelmään.
Jalkojenhoidon asiakkaan tietojen keräämisen tarkoituksena on huolehtia tietojen kohdentamisen oikeellisuus ja potilasturvallisuuden toteutuminen jalkojenhoitotyön jatkuvuuden ja hyvän hoidon turvaamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja: asiakkaan nimi, osoite, puhelin, sähköposti ja muut mahdolliset tiedot.
Tiedot varatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä laskutustiedot. Asiakkaan nimi ja vapaaehtoisesti puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallennetaan iZettle maksupäätepalveluun.

Säännönmukaiset tietolähteet ja käsittelyn perusteet
Asiakkaan itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot. Mikäli asiakas on kykenemätön niitä antamaan, voi hänen edustajansa antaa tiedot hänen puolestaan. Tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan, jolloin ne poistetaan asiakkaan pyynnöstä tai jos asiakas ei ole käyttänyt yrittäjän palveluita vuoteen. Yrittäjä tekee asiakastietojen määräaikaistarkistuksen kerran vuodessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ei säännönmukaisia luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakastiedot ovat vain Jalkahoito JalkaSi käytössä ja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan lupaa.

Rekisterin ylläpitojärjestelmä ja tietojen suojaus
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen Vello-ajanvarausjärjestelmään, joka on suojattu eri käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Lisäksi järjestelmä on suojattu tehokkaiden ja nykypäiväisten teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja halutessaan saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi (Henkilötietolaki 29§).